Polityka
Prywatności

Czyli w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych klienta

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000), przedstawiamy Państwu następujące informacje:

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest P.W. Hitor Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń; NIP 879-26-66-367; Regon
341219131.

 1. Przetwarzamy dane osobowe klienta w celu niezbędnym do:
 • realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem, a Administratorem,
 • ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych wspólnie przez Administratora i przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy wolności określonej osoby i jej podstawowe prawa,
 • niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób  oraz  mienia  znajdującego  się  na  terenie  należącym  do Administratora
 • realizacji innych celów po uzyskaniu zgody klienta.
 1. Dane osobowe klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celów dla których zostały zebrane na podstawie zawieranych z klientem umów.
 2. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe: firmy świadczące usługi transportowe, firmy ochroniarskie, firmy świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie IT, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi płatnicze, ubezpieczyciele oraz firmy brokerskie. Dane osobowe klienta udostępniamy podmiotom działającym na nasze zlecenie w celu realizacji umów, które klient z nami zawiera.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych używanych przez Administratora oraz do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do ich usunięcia.
 4. W dowolnym momencie klient może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do momentu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych przewidzianych innymi przepisami prawa.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli Administrator danych  naruszy bezpieczeństwo danych osobowych klienta.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Dokument ten znajduje się w siedzibie P.W. Hitor Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Toruniu, ul. Morwowa 6 i jest dostępny na  wniosek klienta.
Scroll to Top